20.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 19/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 10. oktoobril 2019 – B.K. versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-742/19)

(2020/C 19/15)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: B.K.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2003/88/EÜ (1) artiklit 2 kohaldatakse ka riigikaitse valdkonna töötajatele või kaitseväelastele, kes on alalises valves rahuajal?

2.

Kas direktiivi 2003/88/EÜ artikliga 2 on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt ei arvestata tööaja hulka riigikaitse valdkonna töötajate valvet töökohal või kindlaks määratud kohas (kuid mitte elukohas) või riigikaitse valdkonnas töötavate kaitseväelaste alalises valves oleku aega ajavahemikul, mil need kaitseväelased tegelikku tööd ei tee, kuid peavad siiski füüsiliselt kasarmutes viibima?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).