30.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 328/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 9. juulil 2019 — NMI Technologietransfer GmbH versus EuroNorm GmbH

(kohtuasi C-516/19)

(2019/C 328/24)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: NMI Technologietransfer GmbH

Vastustaja: EuroNorm GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas majandustegevusega tegelev osaühing ei saa määruse nr 651/2014 I lisa artikli 3 lõike 4 (1) kohaselt olla väikese ja keskmise suurusega ettevõtja pelgalt seetõttu, et 90 % osaühingu osakapitalist kuulub sihtasutusele, mille nõukogus, millel puudub juhtimispädevus, on 17 liiget, kellest kaks on ministeeriumite esindajad, üks on linnapea, üks on ülikooli rektor ja kolm on sama ülikooli professorid, üks on teise kõrgkooli president ning üks on kaubandus-tööstuskoja juhataja?

2.

Kas riiklikud ülikoolid ja kõrgkoolid ning Saksamaal tegutsev kaubandus-tööstuskoda on avalik-õiguslikud asutused määruse nr 651/2014 I lisa artikli 3 lõike 4 tähenduses?

3.

Kas sihtasutuse nõukogus vabatahtlikena tegutsevad isikud on avalik-õiguslikud isikud määruse nr 651/2014 I lisa artikli 3 lõike 4 tähenduses üksnes seetõttu, et nad teevad oma põhitööd avalik-õiguslikus asutuses?

4.

Kas avalik-õigusliku asutuse kontroll määruse nr 651/2014 I lisa artikli 3 lõike 4 tähenduses eeldab, et avalik-õigusliku asutuse organid saavad nõukogus vabatahtlikena tegutsevate isikute tegevust nendevahelise õigussuhte kaudu nõukogus hääletamisel mõjutada?

5.

Kas hääleõiguse olemine avalik-õigusliku asutuse kaudse kontrolli all eeldab, et on tuvastatud, et avalik-õiguslikud asutused mõjutavad nõukogu liikmeid eesmärgiga kallutada neid hääletama avalik-õigusliku asutuse määratud viisil?

6.

Kas hääleõigus on avalik-õiguslike asutuste kaudse kontrolli all, kui esineb võimalus, et nõukogus vabatahtlikena tegutsevad isikud lähtuvad nõukogus tegutsedes nende avalik-õiguslike asutuste huvidest, kes nad nõukogusse nimetas?

7.

Kas avalik-õiguslike asutuste „ühiskontrolli all“ olemine määruse nr 651/2014 I lisa artikli 3 lõike 4 tähenduses eeldab, et tuvastada saab avalik-õiguslike asutuste ühist tahet hääleõiguse kasutamisel?

8.

Kas „kontrolli all“ olemine määruse nr 651/2014 I lisa artikli 3 lõike 4 tähenduses sõltub sellest, kuidas sihtasutus oma põhikirja tegelikult rakendab, või tuleb lähtuda põhikirja sõnastuse võimalikust tõlgendusest?


(1)  komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT 2014, L 187, lk 1)