29.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 255/25


23. mail 2019 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Ungari

(kohtuasi C-400/19)

(2019/C 255/34)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Sipos, A. Lewis ja E. Manhaeve)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Ungari ei ole seoses 2009. aasta XCV seaduse, mis käsitleb põllumajandussaaduste ja toiduainete turuhindade kehtestamise piiranguid, eelkõige importijate suhtes seoses põllumajandussaaduste ja toiduainetega ebaausate kaubandustavade kasutamise keeldu (a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési árai meghatározásának korlátozásával, különösen a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény), § 3 lõike 2 punktiga u täitnud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 34 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusest (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, (1) tulenevaid kohustusi ning

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

2009. aasta XCV seadusega, mis käsitleb põllumajandussaaduste ja toiduainete turuhindade kehtestamise piiranguid, eelkõige importijate suhtes seoses põllumajandussaaduste ja toiduainetega ebaausate kaubandustavade kasutamise keeldu (a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési árai meghatározásának korlátozásával, különösen a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény; edaspidi „Tfmtv“), kehtestati valdkonnaspetsiifilised sätted seoses vaadeldavate kaupade jaehindade kujundamisega.

Komisjoni arvates ei käsitle Tfmtv § 3 lõike 2 punkt u mitte põllumajandussaaduste ja toiduainete omadusi, vaid ainult nende müügitingimusi ning seega tuleb seda käsitada kui sellist sätet, mis käsitleb kohtuasjas Keck tehtud kohtuotsuse tähenduses müügitingimusi (vt kohtuotsus liidetud kohtuasjades Keck ja Mithouard, C-267/91 ja C-268/91, EU:C:1993:905). Selle sätte tagajärgi analüüsides on võimalik tuvastada, et see vastab ELTL artikli 34 tähenduses liikmesriikidevahelise kaubanduse koguselistele piirangutele.

Komisjoni väitel ei ole Tfmtv. § 3 lõike 2 punkti u tagajärjed omamaiste ja imporditud kaupade turustamise suhtes tõepoolest samasugused ning see ei ole ka õiguspärase eesmärgi saavutamiseks ei sobiv ega proportsionaalne vahend.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT 2013, L 347, lk 671).