3.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 187/41


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 6. märtsil 2019 — UO versus Készenléti Rendőrség

(kohtuasi C-211/19)

(2019/C 187/45)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Miskolci haldus- ja töökohus, Ungari)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: UO

Vastustaja: Készenléti Rendőrség

Eelotsuse küsimused

1.

Kas tööaja korralduse teatavaid aspekte käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/88/EÜ (1) artikli 1 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et selle direktiivi isikuline kohaldamisala on määratletud direktiivi 89/391/EMÜ (2) (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) artiklis 2?

2.

Kui jah, siis kas direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) artikli 2 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et tööaja korralduse teatavaid aspekte käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/88/EÜ artikli 2 lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata kiirreageerimispolitsei politseiametnike suhtes?


(1)  Euroopa parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (EÜT 2003 L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 04/05, lk 381).

(2)  EÜT 1989, L 183, lk 1; ELT eriväljaanne 05/01, lk 349.