13.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 164/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 7. jaanuaril 2019 — Azienda ULSS n. 6 Euganea versus Pia Opera Croce Verde Padova

(kohtuasi C-11/19)

(2019/C 164/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Vastustaja: Pia Opera Croce Verde Padova

Eelotsuse küsimused

1.

Kas juhul, kui mõlemad pooled on avalik-õiguslikud üksused, on direktiivi 2014/24/EL (1) põhjendusega 28, artikliga 10 ja artikli 12 lõikega 4 vastuolus see, kui eelviidatud artikli 12 lõikes 4, seadusandliku dekreedi 50/2016 artikli 5 lõikes 6 ja seaduse 241/1990 artiklis 15 kirjeldatud avaliku sektori sisesest partnerlusest tulenevalt kohaldatakse Veneto maakonna seaduse 26/2012 artiklit 5 koostoimes artiklitega 1, 2, 3 ja 4?

2.

Kas juhul, kui mõlemad pooled on avalik-õiguslikud üksused, on direktiivi 2014/24/EL põhjendusega 28, artikliga 10 ja artikli 12 lõikega 4 vastuolus see, kui eelviidatud artikli 12 lõikes 4, seadusandliku dekreedi 50/2016 artikli 5 lõikes 6 ja seaduse 241/1990 artiklis 15 kirjeldatud avaliku sektori sisesest partnerlusest tulenevalt kohaldatakse Veneto maakonna seaduse 26/2012 sätteid sellistes piires, kus need kohustavad hankijat põhjendama, miks ta korraldas meditsiinilise tavaveoteenuse lepingu sõlmimiseks hankemenetluse, selle asemel, et leping otse sõlmida?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).