10.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 11/3


Euroopa Kohtu (teine koda) 11. novembri 2021. aasta otsus – Autostrada Wielkopolska S.A. versus Euroopa Komisjon, Poola Vabariik

(Kohtuasi C-933/19 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Tasulise kiirtee kontsessioon - Seadus, millega teatud sõidukid vabastatakse teemaksust - Tulu kaotamise tõttu kontsessionäärile liikmesriigi antav hüvitis - Varjatud teemaks - Hüvitis, mis Euroopa Komisjoni arvates on liiga suur ja mis hõlmab abi - Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse abi tagasi nõudma - Abisaaja menetlusõigused - Komisjoni kohustus tegutseda erilise hoolsusega - Mõiste „riigiabi“ - Eelis - Kontsessionääri finantsseisundi oodatav paranemine - Turumajanduse tingimustes tegutseva eraettevõtja kriteerium - Tõendite moonutamine - Põhjenduste puudumine - Vaidlusaluse otsuse moonutamine - Põhjenduste asendamine - Tõendamiskoormise ümberpööramine - Liidu õiguse esimuse põhimõtte rikkumine - Üldkohtu teostatav kohtulik kontroll - Kohustused ja piirid)

(2022/C 11/04)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Autostrada Wielkopolska S.A. (esindajad: Rechtsanwalt O. Geiss ja dikigoros T. Siakka)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Armati, K. Herrmann ja S. Noë), Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna ja M. Rzotkiewicz)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Autostrada Wielkopolska S.A. kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Poola Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 87, 16.3.2020.