20.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-791/19) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Kohtunike distsiplinaarkord - Õigusriik - Kohtunike sõltumatus - Tõhus kohtulik kaitse liidu õigusega hõlmatud valdkondades - ELL artikli 19 lõike 1 teine lõik - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 - Kohtulahendite sisus seisnevad distsiplinaarsüüteod - Sõltumatud ja seaduse alusel moodustatud distsiplinaarkohtud - Mõistliku aja ja kaitseõiguste tagamine distsiplinaarmenetlustes - ELTL artikkel 267 - Piirang liikmesriikide kohtute õigusele ja kohustusele pöörduda eelotsusetaotlusega Euroopa Kohtu poole)

(2021/C 382/02)

Kohtumenetluse keel: poola keel

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Banks,. S. L. Kalėda ja H. Krämer, hiljem K. Banks, S. L. Kalėda ja P. J. O. Van Nuffel)

Kostja: Poola (esindajad: B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska ja A. Gołaszewska)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Belgia Kuningriik (esindajad: C. Pochet, M. Jacobs ja L. Van den Broeck), Taani Kuningriik (esindajad: M. Wolff, M. Jespersen ja J. Nymann-Lindegren, hiljem M. Wolff ja J. Nymann-Lindegren), Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. K. Bulterman ja J. Langer), Soome Vabariik (esindajad: M. Pere ja H. Leppo), Rootsi Kuningriik (esindajad: C. Meyer-Seitz, H. Shev, A. Falk, J. Lundberg ja H. Eklinder)

Resolutsioon

1.

Kuna Poola Vabariik ei ole taganud, et Sąd Najwyższy (Poola kõrgeim kohus) Izba Dyscyplinarna (distsiplinaarkolleegium), kelle ülesanne on kontrollida kohtunike suhtes distsiplinaarmenetlustes tehtud otsuseid, on sõltumatu ja erapooletu (8. detsembri 2017. aasta kõrgeima kohtu seaduse (ustawa o Sądzie Najwyższym) 2019. aasta Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiejs (jrk nr 825) avaldatud konsolideeritud redaktsiooni § 3 punkt 5, § 27 ja § 73 lõige 1 koostoimes 12. mai 2011. aasta riikliku kohtute nõukoja seaduse (ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa), mida on muudetud 8. detsembri 2017. aasta seadusega riikliku kohtute nõukoja seaduse ja teiste seaduste muutmise kohta (ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw), § -ga 9 bis);

on teinud võimalikuks selle, et kohtulahendite sisu saab kvalifitseerida üldkohtute kohtunike distsiplinaarsüüteoks (27. juuli 2001. aasta üldkohtute korralduse seaduse (ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych) redaktsiooni, mis tuleneb 2019. aasta Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiejs (jrk nr-d 52, 55, 60, 125, 1469 ja 1495) avaldatud järjestikustest muudatustest, § 107 lõige 1 ning kõrgeima kohtu seaduse 2019. aasta Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiejs (jrk nr 825) avaldatud konsolideeritud redaktsiooni § 97 lõiked 1 ja 3);

on Sąd Najwyższy (Poola kõrgeim kohus) Izba Dyscyplinarna (distsiplinaarkolleegium) esimehele andnud kaalutlusõiguse määrata distsiplinaarkohus, kes on pädev esimeses astmes üldkohtute kohtunikke puudutavates asjades (üldkohtute korralduse seaduse redaktsiooni, mis tuleneb 2019. aasta Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiejs (jrk nr-d 52, 55, 60, 125, 1469 ja 1495) avaldatud järjestikustest muudatustest, § 110 lõige 3 ja § 114 lõige 7), ja seega on jätnud tagamata, et distsiplinaarasju vaatab läbi „seaduse alusel moodustatud“ kohus, ning

on jätnud tagamata, et üldkohtute kohtunike distsiplinaarasjad vaadatakse läbi mõistliku aja jooksul (selle seaduse § 112b lõike 5 teine lause), ja on ette näinud, et toimingutel, mis on seotud kaitsja määramisega, ja kaitsetoimingutel, mida viimane teeb, ei ole distsiplinaarmenetlust peatavat toimet (seaduse § 113a) ning et distsiplinaarkohus jätkab menetlust isegi siis, kui kutse saanud menetlusalune kohtunik või tema esindaja puudub põhjendatult (seaduse § 115a lõige 3), ja seega on jätnud tagamata menetlusaluste üldkohtu kohtunike kaitseõigused,

on Poola Vabariik rikkunud ELL artikli 19 lõike 1 teisest lõigust tulenevaid kohustusi.

2.

Kuna Poola Vabariik on teinud võimalikuks selle, et kohtute õigust pöörduda eelotsusetaotlusega Euroopa Kohtu poole piirab võimalus, et algatatakse distsiplinaarmenetlus, on see liikmesriik rikkunud ELTL artikli 267 teisest ja kolmandast lõigust tulenevaid kohustusi.

3.

Jätta Poola Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sh ajutiste meetmete kohaldamise menetluse kulud.

4.

Jätta Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Madalmaade Kuningriigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 413, 9.12.2019.