21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/62


26. novembril 2018 esitatud hagi – Kalypso Media Group versus EUIPO – Wizards of the Coast LLC (DUNGEONS)

(Kohtuasi T-700/18)

(2019/C 25/81)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt T. Boddien)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi DUNGEONS taotlus – registreerimistaotlus nr 13 271 838

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. septembri 2018. aasta otsus asjas R 599/2018-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.