201805250621897412018/C 200/632482018TC20020180611ET01ETINFO_JUDICIAL20180416494911

Kohtuasi T-248/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Cabello Rondón versus nõukogu


C2002018ET4910120180416ET0063491491

16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Cabello Rondón versus nõukogu

(Kohtuasi T-248/18)

2018/C 200/63Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon teinud ilmse hindamisvea, kuna ei ole tõendanud, et hageja on seotud Venezuelas demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisega.