201805250541897082018/C 200/612462018TC20020180611ET01ETINFO_JUDICIAL20180416484811

Kohtuasi T-246/18: 16. aprillil 2018 esitatud hagi – Moreno Pérez versus nõukogu


C2002018ET4810120180416ET0061481481

16. aprillil 2018 esitatud hagi – Moreno Pérez versus nõukogu

(Kohtuasi T-246/18)

2018/C 200/61Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Maikel José Moreno Pérez (Venezuela) (esindajad: advokaadid L. Giuliano ja F. Di Gianni)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/90, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas ja nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hea halduse põhimõtet, hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, kuna ei võimaldanud tal mõistliku aja jooksul tutvuda tõenditega, mis väidetavalt kinnitasid tema loetellu kandmist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon teinud ilmse hindamisvea, kuna ei suutnud tõendada, et hageja Venezuela Ülemkohtu esimehe ja endise aseesimehena toetas ja soodustas valitsuse tegevust ja poliitikat, mis õõnestasid Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, ning on vastutav tegevuse ja avalduste eest, mille abil usupeeriti rahvuskogult võim.