201806150601955282018/C 231/342302018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180406272821

Kohtuasi T-230/18: 6. aprillil 2018 esitatud hagi – Czarnecki versus parlament


C2312018ET2710120180406ET0034271282

6. aprillil 2018 esitatud hagi – Czarnecki versus parlament

(Kohtuasi T-230/18)

2018/C 231/34Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ryszard Czarnecki (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagiavaldus vastuvõetavaks;

tühistada Euroopa Parlamendi 7. veebruari 2018. aasta vaidlustatud otsus;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et esiteks on rikutud süütuse presumptsiooni, kaitseõigust ja poolte võrdsuse põhimõtet ning teiseks hea halduse põhimõtet, proportsionaalsuse põhimõtet ja sõnavabadust.

2.

Teine väide, et tehtud on ilmne hindamisviga, tegemist on fumus persecutionis olukorraga ja võimu kuritarvitamisega.

3.

Kolmas väide, et rikutud on õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid.