26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/42


5. veebruaril 2018 esitatud hagi – Probelte versus komisjon

(Kohtuasi T-67/18)

(2018/C 112/54)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Probelte, SA (Murcia, Hispaania) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja S. Saez Moreno)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada komisjoni 13. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2065, millega kinnitatakse toimeaine 8-hüdroksükinoliini heakskiitmise tingimused, nagu need on sätestatud rakendusmääruses (EL) nr 540/2011, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeaine 8-hüdroksükinoliini lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu (1) („vaidlustatud otsus“); ja

mõista kõik käesoleva menetlusega seotud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et kostja on teinud ilmse hindamisvea ja rikkunud hageja kaitseõigusi ning õiguspärast ootust, kui ta võttis vastu vaidlustatud otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus muuta 8-hüdroksükinoliini heakskiitmise tingimusi ning lisati see toimeaine asendamisele kuuluvate ainete loetellu.

Täpsemalt soovib hageja vaidlustatud otsuse tühistamist järgmistel alustel:

1.

Hageja taotlus muuta 8-hüdroksükinoliini heakskiitmise tingimusi määruse (EL) nr 540/2011 (2) alusel jäeti rahuldamata.

Kaitseõigused: kostja ei ole andnud vastastikust eksperdihinnangut uute andmete kohta, mida hagejal lubati sõnaselgelt esitada 8-hüdroksükinoliini muutmise menetluse raames määruse 1107/2009 (3) alusel. Seeläbi jättis kostja hageja ilma õigusest esitada sobival ja tõhusal viisil oma seisukohad. Samuti lisas kostja 8-hüdroksükinoliini asendamisele kuuluvate ainete loetellu ilma, et ta oleks hageja esitatud uute andmetega põhjalikult tutvunud.

Õiguspärane ootus: kostja ei ole andnud vastastikust eksperdihinnangut uute andmete kohta, mida hagejal lubati sõnaselgelt esitada 8-hüdroksükinoliini muutmise menetluse raames määruse 1107/2009 alusel, kuigi ta sõnaselgelt teavitas hagejat sellest. Seeläbi rikkus kostja hageja õiguspärast ootust selle kohta, et tema esitatud uute andmete kohta annavad vastastikuse eksperdihinnangu kõik liikmesriigid.

Ilmne hindamisviga: teaduslikust vaatenurgast oli selge, et andmed olid puudulikud ja seetõttu aitaksid hageja esitatud uued andmed täita klassifitseerimise lünka. Kostja on teinud ilmse hindamisvea, kuivõrd ta ei arvestanud kõiki ajakohaseid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi 8-hüdroksükinoliini kohta.

2.

Rakendusmääruse (EL) 2015/408 (4) muutmine toimeaine lisamise osas asendamisele kuuluvate ainete loetellu.

Kaitseõigus/õiguspärane ootus/ilmne viga: asendamisele kuuluvate ainete loetellu lisamise nõuete järgimata ja kohaldamata jätmine määruse 1107/2009 punkti 4 osas: kostjal ei ole õnnestunud läbi viia kokkupuute hindamist, et tuvastada, kas II lisa punkti 4 erandit saab kohaldada toimeaine suhtes. Seetõttu rikkus ta määruse 1107/2009 kohaldatavaid sätteid, samuti hageja kaitseõigust/õiguspärast ootust. Lisaks on kostja teinud ilmse hindamisvea.


(1)  ELT 2017, L 295, lk 40.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT 2011, L 153, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009, taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 309, lk 1).

(4)  Komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu (ELT 2015, L 67, lk 18).