26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/36


20. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Izuzquiza ja Semsrott versus Frontex

(Kohtuasi T-31/18)

(2018/C 112/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Luisa Izuzquiza (Madrid, Hispaania) ja Arne Semsrott (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Hilbrans ja R. Callsen)

Kostja: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Frontexi 10. novembri 2017. aasta otsus (ref: CGO/LAU/18911 c/2017), millega ei antud hagejatele õigust tutvuda iga laeva nime, lipu ja tüübiga, mida Frontex kasutas Vahemere keskosas toimunud ühisoperatsioonis Triton ajavahemikul 1. juunist 2017 (k.a) kuni 30. augustini 2017 (k.a);

mõista hagejate kohtukulud, sh võimaliku menetlusse astuja kulud, välja kostjalt isegi hagi rahuldamata jätmise korral.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimene väide, et Frontex rikkus määrust (EÜ) nr 1049/2001 (1), kuna ei kontrollitud iga taotletud dokumenti eraldi selleks, et hinnata, kas viidatud erand on kohaldatav.

2.

Teine väide, et Frontex rikkus kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti a esimest taanet, mis puudutab avalikku julgeolekut, sest erandi tegemise õigustamiseks esitatud põhjendused on määravas osas faktiliselt väärad: operatsioonis kasutatud laevu ei saa avalikult kättesaadavate vahenditega jälgida.

3.

Kolmas väide, et Frontex rikkus kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti a esimest taanet, mis puudutab avalikku julgeolekut, sest erandi tegemise õigustamiseks esitatud põhjendustes ei ole kaalutud asjaolu, et hagejad taotlesid teavet üksnes varem kasutatud laevade kohta.

4.

Neljas väide, et Frontex rikkus kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti a esimest taanet, mis puudutab avalikku julgeolekut, sest kostja ei arvestanud – ega vastanud hagejate poolt esitatud sellele argumendile – asjaolu, et osa taotletud teabest oli juba Twitteris avaldatud mõnede laevade osas, mida ühisoperatsioonis Triton kasutati aastal 2017, ja et ühisoperatsioonis Triton aastal 2016 kasutatud laevade kohta oli sarnane teave juba avaldatud.

5.

Viies väide, et Frontex rikkus kõnealuse määruse artikli 4 lõiget 6, sest isegi juhul, kui oht – mida tegelikult ei esine –, et kuritegelikud võrgustikud hiilivad piirikontrollist mööda, võiks pidada tõeseks, saaks sel alusel teabe esitamisest keelduda üksnes laevade nimede, mitte aga nende tüübi ja lipu osas.

6.

Kuues väide, et Frontex rikkus kõnealuse määruse artikli 4 lõiget 6, kui ei arvestanud võimalust avaldada taotletud teave osaliselt, kuigi teave mõnede laevade kohta oli juba avaldatud.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).