18.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 19/46


Üldkohtu 18. novembri 2020. aasta otsus – Aquind versus ACER

(Kohtuasi T-735/18) (1)

(Energeetika - Määruse (EÜ) nr 714/2009 artikkel 17 - ACERi otsus jätta rahuldamata vabastustaotlus uutele elektrivõrkudevahelistele ühendustele - ACERi apellatsiooninõukogule esitatud kaebus - Kontrolli põhjalikkus)

(2021/C 19/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Aquind Ltd (Wallsend, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitors S. Goldberg ja C. Davis ning advokaat E. White)

Kostja: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (esindajad: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux ja A. Hofstadter,)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks ACERi apellatsiooninõukogu 17. oktoobri 2018. aasta otsus A-001-2018, millega jäeti muutmata ACERi 19. juuni 2018. aasta otsus nr 05/2018 jätta rahuldamata vabastustaotlus seoses elektrivõrkudevahelise ühendusega, mis ühendab Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa põhivõrke, ja teiseks tühistada see ACERi otsus.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (ACER) apellatsiooninõukogu 17. oktoobri 2018. aasta otsus A-001-2018.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta ACERi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Aquind Ltd kohtukulud.


(1)  ELT C 103, 18.3.2019.