4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/2


CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 22. juunil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-606/17: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (esindaja: advokaat A. Schuster)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (kaheksas koda) jättis apellatsioonkaebuse 10. jaanuari 2019. aasta määrusega osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata ning jättis apellandi kohtukulud tema enda kanda.