27.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 301/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte di appello di Napoli (Itaalia) 14. juunil 2018 – I.G.I. Srl versus Maria Grazia Cicenia jt

(Kohtuasi C-394/18)

(2018/C 301/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte di appello di Napoli

Põhikohtuasja pooled

Apellant: I.G.I. Srl

Vastustajad: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Eelotsuse küsimused

1.

Kas jagunenud äriühingu võlausaldajad, kelle nõude alused tekkisid enne jagunemist ning kes ei esitanud tsiviilseadustiku artiklis 2503 sätestatud vastuväidet (s.t ei kasutanud direktiivi [82/891/EMÜ (1)] artikli 12 ülevõtmiseks ette nähtud kaitsevahendit), võivad esitada tsiviilseadustiku artiklis 2901 nimetatud mittesiduvaks tunnistamise nõude, kui jagunemine on teoks tehtud, et see tunnistataks mittesiduvaks nende suhtes ja nende nõuded rahuldataks seega enne vara omandanud äriühingu(te) võlausaldajate nõudeid ning nende huvid oleksid tähtsamad viimaste aktsionäride ja osanike huvidest?

2.

Kas direktiivi artiklis 19 kasutatud mõiste „kehtetus“ viitab ainult nõuetele, mis mõjutavad jagunemislepingu kehtivust, või ka nõuetele, mis ei mõjuta küll selle kehtivust, kuid mille tulemusena tunnistatakse see mittesiduvaks või tuvastatakse, et sellele ei saa tugineda?


(1)  Nõukogu 17. detsembri 1982. aasta kuues direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (EÜT L 378, lk 47, ELT eriväljaanne 17/01, lk 50).