201807200342013162018/C 276/272982018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180502192022

Kohtuasi C-298/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Saksamaa) 2. mail 2018 – Reiner Grafe ja Jürgen Pohle versus Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH ja OSL Bus GmbH


C2762018ET1920120180502ET0027192202

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Saksamaa) 2. mail 2018 – Reiner Grafe ja Jürgen Pohle versus Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH ja OSL Bus GmbH

(Kohtuasi C-298/18)

2018/C 276/27Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Kostjad: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas bussiliinide käitamise üleminek ühelt bussiettevõtjalt teisele hankemenetluses, mis toimub vastavalt nõukogu direktiivile 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord ( 1 ), kujutab endast ettevõtte üleminekut direktiivi 77/187/EMÜ ( 2 ) artikli 1 lõike 1 tähenduses ka juhul, kui üks ettevõtja ei andnud teisele ettevõtjale üle märkimisväärset vara, eelkõige busse?

2.

Kas oletus, et tähtajalise teenuse osutamise hankelepingu sõlmimisel ei ole bussidel nende vanust ja karmistunud tehnilisi nõudeid arvestades (heitmete piirnormid, madala põrandaga sõidukid) mõistlikel majanduslikel kaalutlustel enam olulist mõju ettevõtte väärtusele, õigustab kõrvalekaldumist Euroopa Kohtu 25. jaanuari 2001. aasta otsusest (C-172/99) nii, et neil tingimustel tuleb ka olukorras, kus üle on võetud oluline osa töötajatest, kohaldada direktiivi 77/187/EMÜ?


( 1 ) Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord (EÜT 1992, L 209, lk 1; ELT eriväljaanne 06/01, lk 322).

( 2 ) Nõukogu 14. veebruari 1977. aasta direktiiv 77/187/EMÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1977, L 61, lk 26).