28.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 182/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Noord-Nederland (Madalmaad) 1. märtsil 2018 – HQ, IP, kelle seaduslik esindaja on HQ, JO versus Aegean Airlines SA

(Kohtuasi C-163/18)

(2018/C 182/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Noord-Nederland

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: HQ, IP, kelle seaduslik esindaja on HQ, JO

Kostja: Aegean Airlines SA

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 261/2004 (1) artikli 8 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et reisija, kellel on (siseriiklikusse õigusesse üle võetud) pakettreise käsitleva direktiivi 90/314/EMÜ (2) alusel õigus nõuda pileti ostuhinna tagasimaksmist reisikorraldajalt, ei saa enam esitada piletihinna tagasimaksmise nõuet lennuettevõtjale?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: Kas reisija saab ikkagi nõuda pileti ostuhinna tagasimaksmist lennuettevõtjalt, kui lähtuda tuleb sellest, et vastutusele võtmise korral ei oleks reisikorraldaja rahaliselt suuteline piletihinda tegelikult tagasi maksma, ja reisikorraldaja ei ole võtnud ka ennetavaid meetmeid, et tagada piletihinna tagasimaksmine?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).

(2)  Nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT 1990, L 158, lk 59; ELT eriväljaanne 13/10, lk 132).