EUROOPA KOHTU OTSUS (kümnes koda)

2. mai 2019 ( *1 )

Eelotsusetaotlus – Ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Alamrubriigid 85269120 ja 85285900 – Mitme funktsiooniga GPS navigatsioonisüsteem

Kohtuasjas C‑268/18,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Curtea de Apel Bacău (Bacău apellatsioonikohus, Rumeenia) 5. aprilli 2018. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 18. aprillil 2018, menetluses

SC Onlineshop SRL

versus

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

EUROOPA KOHUS (kümnes koda),

koosseisus: koja president C. Lycourgos (ettekandja), kohtunikud M. Ilešič ja I. Jarukaitis,

kohtujurist: G. Hogan,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

SC Onlineshop SRL, esindaja: S. Ionaşcu-Strungariu,

Rumeenia valitsus, esindajad: C. Canţăr, O.-C. Ichim ja A. Wellman,

Euroopa Komisjon, esindajad: A. Caeiros ja A. Armenia,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse

1

Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382) I lisas (komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärusest (EL) 2016/1821 (ELT 2016, L 294, lk 1) tulenevas redaktsioonis) sisalduva kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi „KN“) alamrubriike 85269120 ja 85285900 ning komisjoni 25. juuli 2012. aasta rakendusmäärust (EL) nr 698/2012 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT 2012, L 203, lk 34), mida on muudetud komisjoni 29. aprilli 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 459/2014 (ELT 2014, L 133, lk 43) (edaspidi „rakendusmäärus nr 698/2012“).

2

Eelotsusetaotlus esitati SC Onlineshop SRLi (edaspidi „Onlineshop“) ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilori (maksu- ja tolliamet – tolli osakond, Rumeenia; edaspidi „ANAF-DGV“) vahelises kohtuvaidluses, mille ese on mootorsõidukites kasutatav mitmeotstarbeline seade, mis täidab raadionavigatsiooni, audio- ja video taasesitamise, ringhäälingu edastamise ja kuvamise funktsiooni.

Õiguslik raamistik

Kombineeritud nomenklatuur

3

Määruse nr 2658/87 artikli 9 lõike 1 ja artikli 10 kohaselt võtab Euroopa Komisjon, keda abistab tolliseadustiku komitee, meetmed seoses selle määruse I lisas toodud KNi rakendamisega kaupade klassifitseerimist puudutavas osas.

4

Määruse nr 2658/87 artikli 12 kohaselt võtab komisjon igal aastal määruse vormis vastu KNi täieliku variandi koos vastavate ühise tollitariifistiku tollimaksumääradega, nagu see tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu või komisjoni poolt vastuvõetud meetmetest. See määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 31. oktoobril ja kehtib alates järgmise aasta 1. jaanuarist.

5

Nende sätete alusel võeti vastu komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1754, millega muudetakse määruse nr 2658/87 I lisa (ELT 2015, L 285, lk 1), ja rakendusmäärus 2016/1821. Kummagi määrusega muudeti KNi alates vastavalt 1. jaanuarist 2016 ja 1. jaanuarist 2017.

6

KNi esimese osa I jaotis sisaldab A osa „Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid“, milles on ette nähtud:

„Kaupade klassifitseerimine toimub järgmiste põhimõtete kohaselt.

1.

Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud.

[…]

3.

Kui […] kaup osutub esmapilgul klassifitseeritavaks kahte või enamasse rubriiki, toimub klassifitseerimine järgmiselt:

[…]

c)

kaubad, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b järgi, klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.

[…]

6.

Kaupade ametlik klassifitseerimine iga rubriigi alamrubriikidesse toimub nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste põhjal, kasutades eespool toodud reegleid vajalike muudatustega ning arvestades, et omavahel on võrreldavad vaid sama taseme alamrubriigid. Selle reegli kohaldamisel kasutatakse ka vastavaid märkusi jaotiste ja gruppide kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.“

7

KNi teine osa „Tollimaksude loend“ sisaldab XVI jaotist „Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud“. Selle jaotise all toodud märkus 3 näeb ette:

„Kui kontekst ei nõua teisiti, siis […] kahe või enama üksteist täiendava või asendava funktsiooni täitmiseks konstrueeritud masinad klassifitseeritakse nii, nagu […] nad […] oleksid sellised masinad, mis täidavad põhifunktsiooni.“

8

Selles jaotises sisaldub ka grupp 85 „Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud“, mis hõlmas 2016. aastal kohaldatavas ja määrusest 2015/1754 tulenevas versioonis järgmisi rubriike ja alamrubriike:

„CN-kood

Kauba kirjeldus

[…]

[…]

8526

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed:

8526 10 00

– radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed)

 

– muud:

8526 91

– raadionavigatsiooni abiaparatuur:

8526 91 20

– – raadionavigatsiooni vastuvõtuaparatuur

[…]

[…]

8528

Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid:

 

– elektronkiiretoruga monitorid:

[…]

[…]

 

– muud:

8528 51 00

– – üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi

8528 59

– – muud:

 

– – – lamekuvarid, mis kuvavad automaatsete andmetöötlusseadmete signaale nõuetekohase funktsionaalsusega:

[…]

[…]

8528 59 70

– – – muud

[…]

[…]“.

9

2017. aastal kohaldatava rakendusmäärusega 2016/1821 ei muudetud KNi rubriiki 8526, nii nagu see tulenes rakendusmäärusest 2015/1754, ent muudeti järgmiselt rubriiki 8528:

„8528

Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid:

[…]

[…]

 

– muud:

8528 52

– – mis on otse ühendatavad rubriigi 8471 automaatse andmetöötlusseadmega ja ette nähtud koos sellega kasutamiseks:

[…]

[…]

8528 59 00

– – muud

[…]

[…]“.

Rakendusmäärus nr 698/2012

10

Rakendusmääruse nr 698/2012 artiklis 1 on sätestatud:

„Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.“

11

Selle määruse lisa on sõnastatud järgmiselt:

„Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

3. Mootorsõidukites kasutatav mitmeotstarbeline seade (nn mootorsõiduki audiovideokeskus).

Sellel on ühes korpuses raadiovastuvõtja, heli ja videopildi kopeerimisseade, raadionavigatsiooniseade ning vedelkristallvärvikuvar (LCD) diagonaaliga ligikaudu 18 cm (7 tolli) ja kuvasuhtega 16 : 9.

Seadmel on pistmikud, mis võimaldavad vastu võtta videosignaali välisallikast, näiteks tahavaatekaamerast või DVB-T-tuunerist.

Seadmega saab paljundada heli- ja videofaile mälukaardilt.

Seade esitatakse tollile koos kahe kaugjuhtimispuldiga.

Seadmega saab ühendada lisakuvari.

8528 59 70

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3c ja 6 ning CN-koodide 8528, 8528 59ja 8528 59 70 sõnastusega.

Seade on kavandatud täitma mitmesuguseid funktsioone (heli- ja videofailide kopeerimine, raadiovastuvõtt, video kuvamine), millest ükski ei anna seadme ehitust ja tööpõhimõtet arvestades seadmele selle põhiomadusi.

Klassifitseerimise üldreegli 3c alusel tuleb seade seega klassifitseerida muu monitorina CN-koodi 8528 59 70 alla.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

12

Onlineshop palus 18. juulil 2016 ANAF-DGV‑l väljastada siduv tariifiinformatsioon seadme nimetusega „GPS navigatsioonisüsteem PNI S 506“ kohta, tehes ettepaneku klassifitseerida see KNi alamrubriiki 85269120, kuhu kuulub raadionavigatsiooni vastuvõtuaparatuur.

13

Eelotsusetaotlusest nähtub, et see seade täidab sisuliselt nelja funktsiooni: raadionavigatsiooni, audio- ja video taasesitamise, ringhäälingu edastamise ja kuvamise funktsiooni. Toodet saab kasutada nii GPS navigatsioonisüsteemina (GPS moodul ja antenn on olemas) kui ka tahvelarvutina ning sellel on mitu tarvikut (tuuleklaasikinnitus, autolaadija ja andmeedastuskaabel). Seade kaalub 152 g ning selle mõõtmed on 132 × 184 × 12 mm.

14

ANAF-DGV väljastas 23. detsembri 2016. aasta otsusega kaebajale siduva tariifiinformatsiooni, klassifitseerides seadme KNi alamrubriiki 85285900; sellise klassifitseerimise põhjendamiseks tugines ta selle nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitele 1, 3c ja 6. Selles otsuses oli lisaks viidatud rakendusmäärusele nr 698/2012.

15

Onlineshop esitas selle otsuse peale 11. jaanuaril 2017 vaide, mis jäeti rahuldamata; seejärel esitas ta 2. augustil 2017 eelotsusetaotluse esitanud kohtule kaebuse.

16

See kohus märgib, et Onlineshop väidab – põhistamaks oma taotlust klassifitseerida põhikohtuasjas kõne all olev seade KNi alamrubriiki 85269120 –, et seadme põhifunktsioon on GPS navigatsioon kahe eelnevalt installeeritud navigeerimisrakenduse abil; ANAF-DGV väidab omakorda, et ükski selle seadme funktsioonidest ei anna selle põhiomadusi, mistõttu see tuleb klassifitseerida rubriiki, mis on seda võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane, see tähendab rubriiki 8528, mis vastab seadme video taasesitamise monitori funktsioonile.

17

Onlineshopi taotletud klassifikatsiooni toetuseks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus esiteks, et Saksa, Prantsuse ja Madalmaade toll on valinud selle klassifikatsiooni toodete puhul, millel on selle äriühingu sõnul sarnased funktsioonid põhikohtuasjas kõne all oleva seadme funktsioonidega, asudes seisukohale, et nende toodete põhifunktsioon on GPS navigatsioon. Teiseks juhib see kohus tähelepanu asjaolule, et arvestades seadme navigatsioonifunktsiooni eripäraga, on see mõeldud kasutamiseks sõidukis ja seadme väikesed mõõtmed (5 tolli ehk 12,7 cm) võivad tarbija silmis tähendada seda, et seadme kasutamine tahvelarvutina on teisejärgulise tähtsusega.

18

Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob esile ka selle, et kuigi ANAF-DGV viitas 23. detsembri 2016. aasta siduvas tolliinformatsioonis määruse nr 698/2012 sätetele, klassifitseeris ta põhikohtuasjas kõne all oleva seadme KNi alamrubriiki 85285900 versioonis, mis tuleneb rakendusmäärusest 2016/1821; viimane jõustus aga alles 1. jaanuaril 2017. Kõnealune kohus leiab, et kui ANAF-DGV oleks tõepoolest tuginenud rakendusmäärusele nr 698/2012, siis oleks see seade tulnud klassifitseerida alamrubriiki 85285970.

19

Kohus märgib sellega seoses, et ANAF-DGV õigustas viidet rakendusmäärusele nr 698/2012 asjaoluga, et selle määruse lisas kirjeldatud kolmas toode „on seadme funktsioone ja komponente puudutavas osas väga sarnane tootega, mille kohta tehti siduva tariifiinformatsiooni otsus; sel põhjusel viidati sellele kui klassifikatsiooni õiguslikule alusele“.

20

Järgmiseks on eelotsusetaotluse esitanud kohtul kahtlusi seoses küsimusega, kas rakendusmääruse nr 698/2012 sätted on ikka põhikohtuasja suhtes kohaldatavad, ja kui see nii on, siis milline mõju on käesoleval juhul nende kohaldamisel, arvestades sellega, et asjaomast seadet ei klassifitseeritud neist tuleneva KNi koodi alla.

21

Neil asjaoludel otsustas Curtea de Apel Bacău (Bacău apellatsioonikohus, Rumeenia) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1.

Kas [määruse nr 2658/87] I lisas (muudetud [rakendusmäärusega nr 2016/1821]) toodud [KNi] tuleb tõlgendada nii, et niisugused seadmed nagu GPS navigatsioonisüsteemid PNI S 506, mis on praeguse vaidluse esemeks, tuleb klassifitseerida selle nomenklatuuri alamrubriiki 852691, alamrubriiki 85269120 või rubriigi 8528 alamrubriiki 85285900?

2.

Kas [KNi] versioonid, mis tulenevad järjestikku [rakendusmäärusest nr 698/2012] ja [rakendusmäärusest nr 459/2014], on asjakohased niisuguste seadmete õige tariifse klassifikatsiooni kindlaksmääramisel nagu navigatsioonisüsteemid, mis on praeguse vaidluse esemeks, selles mõttes, et neid võib analoogia alusel kohaldada toodete suhtes, mis on sarnased asjaomase navigatsioonisüsteemiga, ning eeskätt, kas nende õigusnormide kohaldamine analoogia alusel kinnitab kombineeritud nomenklatuuri tõlgendust, mille on andnud tolliamet?“

Eelotsuse küsimuste analüüs

22

Sissejuhatuseks tuleb märkida, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt kuulub kohaldamisele see KNi versioon, mis oli jõus kuupäeval, mil tehti riigisisene otsus, millega määrati kindlaks vaidlustatud tariifne klassifikatsioon (vt selle kohta 8. juuni 2006. aasta kohtuotsus Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, punkt 18).

23

Käesoleval juhul tuleb märkida, et ehkki esimeses eelotsuse küsimuses nimetatud rakendusmäärus 2016/1821 võeti vastu 6. oktoobril 2016, jõustus see alles 1. jaanuaril 2017. Seega ei ole see kohaldatav põhikohtuasja suhtes, mis sai alguse 23. detsembril 2016 antud siduvast tolliinformatsioonist.

24

Nagu väidab komisjon, on käesoleva kohtuasja suhtes kohaldatav KNi versioon seega see, mis tuleneb 6. oktoobril 2015 vastu võetud rakendusmäärusest 2015/1754, mis oli kohaldatav 2016. aastal.

25

Ehkki rakendusmäärusega 2016/1821 ei muudetud rakendusmäärusega 2015/1754 võrreldes KNi alamrubriiki 85269120, muudeti sellega seevastu KNi rubriigi 8528 teatavaid alamrubriike, eeskätt viimast alamrubriiki („muud“), mille kood ei ole enam 85285970, vaid 85285900.

26

Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et oma küsimustega, mida on sobilik analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas KNi versiooni, mis tuleneb rakendusmäärusest 2015/1754, tuleb tõlgendada nii, et selline seade, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mis täidab raadionavigatsiooni, audio- ja video taasesitamise, ringhäälingu edastamise ja kuvamise funktsiooni ning millel on tarvikud, mis võimaldavad seda kasutada mootorsõidukis, kuulub selle nomenklatuuri rubriiki 85269120 või 85285970.

27

Sellega seoses tuleb märkida, et KNi klassifitseerimise üldreeglid näevad ette, et kaupade klassifitseerimine toimub lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest, ning et jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud üksnes suunaval eesmärgil (15. novembri 2018. aasta kohtuotsus Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punkt 49 ja seal viidatud kohtupraktika).

28

Õiguskindluse ja kontrolli lihtsuse huvides peab kaupade tariifse klassifitseerimise seisukohast määravat kriteeriumi otsima üldiselt kaupade objektiivsete tunnuste ja omaduste hulgast nii, nagu need on määratletud KNi rubriigi sõnastuses ning jaotiste ja gruppide märkustes (13. septembri 2018. aasta kohtuotsus Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punkt 22 ja seal viidatud kohtupraktika).

29

Objektiivne klassifitseerimiskriteerium võib olla kauba otstarve, kui see on tootele omane; kas see nii on, peab olema võimalik hinnata toote objektiivsete tunnuste ja omaduste alusel (22. märtsi 2017. aasta kohtuotsus GROFA jt, C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 40 ja seal viidatud kohtupraktika). Selles osas tuleb asjakohaste elementide hulgas hinnata nii kasutusotstarvet, mille tootja on tootele andnud, kui ka toote kasutusviisi ja -kohta (4. märtsi 2015. aasta kohtuotsus Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punkt 52).

30

Pealegi tuleb KNi teise osa XVI jaotise märkuse 3 kohaselt masin, mis on mõeldud kahe või enama erineva, üksteist asendava või täiendava funktsiooni täitmiseks, klassifitseerida kogumit iseloomustava põhifunktsiooni alusel.

31

Euroopa Kohus on sellega seoses täpsustanud, et arvesse tuleb võtta seda, mis on põhiline või täiendav tarbija silmis (11. juuni 2015. aasta kohtuotsus Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika).

32

Käesoleval juhul nähtub eelotsusetaotlusest, et vastupidi ANAF-DGV väidetele on põhikohtuasjas kõne all oleva seadme kasutuskohta ja -viisi silmas pidades tema neljast funktsioonist põhiline raadionavigatsiooni funktsioon.

33

Pealegi on see põhifunktsioon sellele seadmele omane, kuivõrd see johtub selle objektiivsetest tunnustest ja omadustest. Lisaks sellele, et seadet nimetatakse „GPS navigatsioonisüsteemiks“, on see nimelt mõeldud kasutamiseks raadionavigatsiooni monitorina mootorsõidukites tänu kahele eelnevalt installeeritud rakendusele, millest üks vajab küll wifi internetiühendust, ja selliste tarvikute abil nagu tuuleklaasikinnitus ja autolaadija.

34

Lisaks sellele nähtub eelotsusetaotluses toodud faktilistest asjaoludest, et käesoleva kohtuotsuse punktis 26 nimetatud seadme kolm muud funktsiooni annavad sellele üksnes lisaväärtust, ilma et ükski neist saaks eraldiseisvalt olla määrav selleks, et tarbija teeks otsuse seade osta.

35

Nagu märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, on ringhäälingu funktsioon rudimentaarne, sest seda ei täideta mitte ringhäälinguvastuvõtja, vaid FM‑transmitteri abil, mille kaudu saab seadme sise- või välismälus salvestatud laule kuulata sõiduki raadiokanalist.

36

Teiseks on audio ja video taasesitamise funktsioon piiratud, sest põhikohtuasjas kõne all oleval seadmel ei ole pistmikke, mis võimaldaksid vastu võtta videosignaale välisallikast.

37

Kolmandaks on piiratud ka kuvamisfunktsioon, võttes arvesse esiteks kuvari väiksust (5 tolli ehk 12,7 cm), mis ei ole vaatamiseks mugav, ja teiseks seda, et ehkki see funktsioon võimaldab küll taasesitada installeeritud rakendusi või videofaile, ei võimalda see ühendada seadet lisakuvariga.

38

Võttes arvesse sellise seadme, nagu on kõne all põhikohtuasjas, põhifunktsiooni, tuleb see järelikult klassifitseerida KNi alamrubriiki 85269120, kuhu kuulub raadionavigatsiooni vastuvõtuaparatuur.

39

Seda analüüsi ei sea kahtluse alla viited kolmandale tootele, mis on rakendusmääruse nr 698/2012 lisas klassifitseeritud KNi alamrubriiki 85285970 ja millest on juttu eelotsusetaotluses.

40

Sellega seoses tuleb märkida, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on klassifitseerimismäärus üldkohaldatav, kuivõrd seda ei kohaldata mitte üksikule ettevõtjale, vaid selliste toodete suhtes üldiselt, mis on identsed toodetega, mida tolliseadustiku komitee uuris. Selleks et määrata klassifitseerimismääruse tõlgendamisel kindlaks selle kohaldamisala, tuleb muu hulgas arvesse võtta selle määruse põhjendusi (22. märtsi 2017. aasta kohtuotsus GROFA jt, C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika).

41

Ehkki klassifitseerimismäärus ei ole vahetult kohaldatav toodete suhtes, mis ei ole määruse esemeks olevate toodetega identsed, vaid pelgalt analoogsed, on see määrus selliste toodete suhtes kohaldatav analoogia alusel. Klassifitseerimismääruse kohaldamine analoogia alusel toodete suhtes, mis on määruses käsitletutega analoogsed, soodustab nimelt KNi ühtset tõlgendust ning ettevõtjate võrdset kohtlemist (22. mai 2017. aasta kohtuotsus GROFA jt, C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

42

Et klassifitseerimismäärus oleks kohaldatav analoogia alusel, on lisaks vaja, et klassifitseeritavad tooted ja selles määruses käsitletud tooted oleksid piisavalt sarnased. Selles osas tuleb arvesse võtta ka asjaomase määruse põhjendusi (22. mai 2017. aasta kohtuotsus GROFA jt, C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).

43

Käesoleval juhul välistab eelotsusetaotluse esitanud kohus küll rakendusmääruse nr 698/2012 vahetu kohaldamise, sest ükski põhikohtuasja pooltest ei väida, et põhikohtuasjas kõne all olev seade on identne selle määruse lisas kirjeldatud kolmanda tootega, ent tal on kahtlusi, kas see määrus ei ole mitte kohaldatav analoogia alusel.

44

Võttes arvesse selle kohtu poolt põhikohtuasjas kõne all oleva seadmega seoses tuvastatud faktilisi asjaolusid, tuleb aga märkida, et see seade ja määruse nr 698/2012 määruse lisas kirjeldatud kolmas toode ei ole piisavalt sarnased, et see õigustaks selle määruse kohaldamist analoogia alusel.

45

Lisaks sellele, et kolmas toode täidab tõelist ringhäälingu funktsiooni, on sel lisaks kuvamisfunktsiooni tarvis olemas umbes 7 tolli ehk 18 cm diagonaaliga kuvar ning sellega on võimalik ühendada lisaekraan. Tootel on lisaks pistmikud, mis võimaldavad vastu võtta videosignaali välisallikatest, näiteks tahavaatekaamerast või DVB-T-tuunerist. Lõpuks on sellega kaasas kaks kaugjuhtimispulti.

46

Põhikohtuasjas kõne all oleval seadmel seevastu sellised funktsioonid kas puuduvad või on halvema kvaliteediga, nagu sai märgitud käesoleva kohtuotsuse punktides 35–37.

47

Seega ei ole määrus nr 698/2012 kohaldatav ei vahetult ega analoogia alusel sellise seadme suhtes, nagu on kõne all põhikohtuasjas.

48

Eelnevate kaalutlustega arvestades tuleb eelotsuse küsimustele vastata, et KNi rakendusmäärusest 2015/1754 tulenevas redaktsioonis tuleb tõlgendada nii, et mootorsõidukites kasutatav mitmeotstarbeline seade, millel on nagu ka põhikohtuasjas kõne all oleval seadmel ühes korpuses põhifunktsiooni täitmiseks eelnevalt installeeritud GPS navigeerimisrakenduste abil toimiv raadionavigatsiooni monitor ning täiendavalt ringhäälingu edastamise seade, audio- ja video taasesitusseade ja umbes 5tollise (12,7 cm) diagonaaliga kuvar, tuleb klassifitseerida selle nomenklatuuri alamrubriiki 85269120.

Kohtukulud

49

Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

 

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kümnes koda) otsustab:

 

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas (komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärusest (EL) 2015/1754 tulenevas redaktsioonis) sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et mootorsõidukites kasutatav mitmeotstarbeline seade, millel on nagu ka põhikohtuasjas kõne all oleval seadmel ühes korpuses põhifunktsiooni täitmiseks eelnevalt installeeritud GPS navigeerimisrakenduste abil toimiv raadionavigatsiooni monitor ning täiendavalt ringhäälingu edastamise seade, audio- ja video taasesitusseade ja umbes 5tollise (12,7 cm) diagonaaliga kuvar, tuleb klassifitseerida selle nomenklatuuri alamrubriiki 85269120.

 

Allkirjad


( *1 ) Kohtumenetluse keel: rumeenia.