19.8.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 280/8


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. juuni 2019. aasta otsus (Višje sodišče v Mariboru eelotsusetaotlus — Sloveenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar versus Addiko Bank d.d

(Kohtuasi C-407/18) (1)

(Eelotsusetaotlus - Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes - Direktiiv 93/13/EMÜ - Hüpoteeklaenude sundtäitmise menetlus - Kohesele täitmisele pööratav notariaalakt - Ebaõiglaste tingimuste kohtulik kontroll - Sundtäitmise peatamine - Kohtu, kellele on esitatud sundtäitmise avaldus, pädevuse puudumine - Tarbijakaitse - Tõhususe põhimõte - Kooskõlaline tõlgendamine)

(2019/C 280/09)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Višje sodišče v Mariboru

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Kostja: Addiko Bank d.d.

Resolutsioon

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste lepingutingimuste kohta tarbijalepingutes tuleb tõhususe põhimõtet silmas pidades tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, mille kohaselt liikmesriigi kohtul, kellele on esitatud avaldus sellise hüpoteeklaenulepingu sundtäitmiseks, mis on sõlmitud kaupleja ja tarbija poolt kohesele täitmisele pööratava notariaalakti vormis, ei ole ei tarbija taotlusel ega omal algatusel võimalik hinnata, kas sellises aktis sisalduvad tingimused on ebaõiglased selle direktiivi tähenduses, ega sellel alusel peatada sundtäitmist, mida nõutakse.


(1)  ELT C 294, 30.08.2018.