5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/39


8. detsembril 2017 esitatud hagi – De Masi ja Varoufakis versus EKP

(Kohtuasi T-798/17)

(2018/C 042/55)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Fabio De Masi (Hamburg, Saksamaa) ja Yanis Varoufakis (Ateena, Kreeka) (esindaja: A. Fischer-Lescano)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse otsus, mis tehti teatavaks 16. oktoobri 2017. aasta kirjaga ja millega jäeti rahuldamata hagejate taotlus saada juurdepääs Euroopa Keskpanga 23. aprilli 2015. aasta dokumendile „Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB“, ning

mõista kostjalt Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel välja kohtukulud ja võimalike menetlusse astujate kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kaks väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsuse üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKB/2004/3) (1) artikli 4 lõiget 2 on kohaldatud vääralt

Hagejad väidavad, et vaidlusaluse õigusliku arvamuse avalikustamine ei kahjustaks kostja õigusabi ning selle avalikustamiseks on ülekaalukas üldine huvi. Lisaks esines huvide kaalumisel ja põhjenduste esitamisel puudusi.

2.

Teine väide, et Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsuse üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2004/3) artikli 4 lõike 3 esimest lõiku on kohaldatud vääralt

Avalikustamine ei kahjustaks vaidlusaluse õigusliku arvamuse sisekasutust, mis on osa Euroopa Keskpanga sisestest arutlustest või eelkonsultatsioonidest ning Euroopa Keskpanga seisukohtade vahetustest riikide keskpankadega.


(1)  Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2004/3) (ELT 2004, L 80, lk 42; ELT eriväljaanne 01/05, lk 51).