22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/46


24. oktoobril 2017 esitatud hagi – Marinvest ja Porting versus komisjon

(Kohtuasi T-728/17)

(2018/C 022/62)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Sloveenia) ja Porting d.o.o. (Izola-Isola) (esindajad: advokaadid G. Cecovini Amigoni ja L. Daniele)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 27. juuli 2017. aasta otsus C (2017) 5049 final (Riigiabi SA.45220 (2016/FC) – Sloveenia – Eeldatav abi äriühingule Komunala Izola d.o.o.), mis tehti Marinvestile ja Portingule teatavaks 16. augustil 2017, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud Euroopa Komisjoni 27. juuli 2017. aasta otsuse C (2017) 5049 final (Riigiabi SA.45220 (2016/FC) – Sloveenia – Eeldatav abi äriühingule Komunala Izola d.o.o.) peale, mis tehti Marinvestile ja Portingule teatavaks 16. augustil 2017.

1.

Esimene väide, et on rikutud õigust võistlevale menetlusele, sest vaidlustatud otsuses tugineti täiesti uutele tõenditele, mida komisjon ei olnud nimetanud oma üleskutses esitada oma märkused; samuti on rikutud harta artiklis 41 ette nähtud põhiõigust heale haldusele, võistlevuse üldpõhimõtet ja määruse 2015/1589 artikli 24 lõiget 2.

Määrusega 2015/1589 kehtestati määruse nr 659/1999 artikli 20 lõike 2 esialgse tekstiga võrreldes uuendus, mis annab huvitatud pooltele (kes on esitanud kaebuse) õiguse esitada märkused juba esialgse uurimise etapis. Artikli 24 lõige 2 kujutab endast harta artiklis 41 ette nähtud põhiõiguse heale haldusele ja võistlevuse üldpõhimõtte konkreetset rakendust.

Käesoleval juhul rikuti raskelt artikli 24 lõikega 2 Marinvestile ja Portingule tagatud õigusi. Komisjon kutsus küll 14. veebruari 2017. aasta kirjas kaebuse esitajaid üles esitama oma märkused ning Marinvest ja Porting väljendasid oma seisukohta selles kirjas antud esialgse hinnangu kohta. Ent komisjon tugines hiljem vaidlustatud lõplikus otsuses ainuüksi tõenditele, mida 14. veebruari 2017. aasta kirjas ei olnud isegi mitte nimetatud ja mille kohta kaebuse esitajad ei olnud saanud oma seisukohta avaldada.

2.

Teine väide, et on rikutud õigust võistlevale menetlusele, sest keelduti võimaldamast tutvuda toimikuga ning olla ära kuulatud enne lõpliku otsuse vastuvõtmist; samuti on rikutud harta artiklis 41 ette nähtud põhiõigust heale haldusele, võistlevuse üldpõhimõtet, määruse 2015/1589 artikli 24 lõiget 2; lisaks heidetakse ette põhjendamatust.

Kaebuse esitajad taotlesid võimalust tutvuda Sloveenia ametiasutuste poolt komisjonile edastatud dokumentidega ning kohtuda komisjoni talituste esindajatega kõigi vajalike selgituste andmiseks, eelkõige seoses nende meetmete, mille kohta kaebus esitati, mõjuga konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele kaubandusele. Komisjon võttis vaidlustatud otsuse vastu, saatmata eelnevalt taotletud dokumente ja ilma et tema esindajad oleksid kohtunud kaebuse esitajatega. Sel moel toimides rikkus ta määruse 2015/1589 artikli 24 lõiget 2 harta artiklile 41 ja võistlevuse üldpõhimõttele vastavas tõlgenduses.

Artikli 24 lõike 2 kohane kaebuse esitajate õigus esitada komisjoni esialgse hinnangu kohta märkusi eeldab vältimatult õigust tutvuda toimikuga ja taotleda komisjoni esindajatega kohtumist. Need õigused kujutavad endast selle põhiõigusega kaasnevaid omavahel tihedalt seotud õigusi. Käesoleval juhul ei põhjendatud nende õiguste teostamise võimaldamata jätmist.

3.

Kolmas väide, et on vääralt tõlgendatud riigiabi mõistet seoses piiriülese kaubanduse kahjustamise nõudega, rikkudes seeläbi ELTL artikli 107 lõiget 1, komisjoni teatist riigiabi mõiste kohta ja õiguspärase ootuse üldpõhimõtet; lisaks heidetakse ette põhjendamatust.

Euroopa Kohtu praktika ja komisjoni teatise riigiabi mõiste kohta kohaselt ei välista abisaajast äriühingu suhteline väiksus a priori võimalust, et liikmesriikidevahelist kaubandust kahjustatakse. Sellisele äriühingule antud riiklik toetus, mis osutab teenuseid ainult kohalikul või piirkondlikul tasemel ja mitte väljaspool oma päritoluriiki, võib samuti mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust, kui selliseid teenuseid võiksid osutada ka teiste liikmesriikide äriühingud (sealhulgas asutamisõigust teostades) ja see võimalus ei ole puhthüpoteetiline.

Komisjon jättis täielikult arvesse võtmata asjaolu, et Marinvesti ja Portingut kontrollib täielikult äriühing Altan Prefabbricati, mille asukoht on Itaalias. Viimatinimetatud äriühing on teinud suuri investeeringuid Marina d’Isola ehitamiseks, mida nüüd haldavad ELTL artikli 49 kohase asutamisvabaduse alusel tema kontrollitavad äriühingud.

4.

Neljas väide, et on vääralt tõlgendatud riigiabi mõistet seoses konkurentsi ja piiriülese kaubanduse kahjustamise nõudega, ja on vääralt tuvastatud faktid ning neid moonutatud; lisaks heidetakse ette põhjendamatust.

Komisjon välistas vaidlustatud otsuses liikmesriikidevahelise kaubanduse kahjustamise, keskendudes peamiselt asjaolule, et Marina di Komunala Izola osutatavad teenused ei paku huvi hagejate osutatavate teenuste potentsiaalsetele klientidele.

Komisjoni poolt selliselt tuvastatud faktid on väärad. Marinvesti ja Portingu turismisadama kõrval asub abisaajast äriühingu (Komunala Izola) hallatav teine struktuur, mis osutab sarnaseid teenuseid kokku potentsiaalselt kuni 505 laevakoha osas ja neid teenuseid reklaamitakse muuhulgas ka itaalia keeles internetilehel, mis on suunatud kõigile potentsiaalselt huvitatud isikutele.