17.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/41


16. mail 2017 esitatud hagi – Région Île-de-France versus komisjon

(Kohtuasi T-292/17)

(2017/C 231/51)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Région Île-de-France (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat J.-P. Hordies)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 2. veebruari 2017. aasta otsus (SA.26763 – (2014/C) –) abikava kohta, mida kohta, mida Prantsusmaa kohaldab Région Île-de-France’i piirkonnas bussiveoettevõtjatele, osas, milles see otsus kvalifitseerib kõnealuse abikava riigiabiks;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, mis käsitleb komisjoni keeldumist kvalifitseerida mainitud piirkonna suhtes kohaldatav abikava olemasolevaks abiks.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsus on põhjendamata. See väide jaguneb kaheks osaks:

esimene osa, mille kohaselt puuduvad põhjendused valikulisuse kriteeriumi kohta;

teine osa, mille kohaselt puuduvad põhjendused põhjendamatu majandusliku eelise kriteeriumi kohta.