24.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 129/27


27. veebruaril 2017 esitatud hagi – Torné versus komisjon

(Kohtuasi T-128/17)

(2017/C 129/41)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Isabel Torné (Algés, Portugal) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

otsustada

tühistada 16. aprilli 2016. aasta otsus jätta rahuldamata tema taotlus määrata kindlaks tema omandatud pensioniõiguste väärtus ja pensioniiga;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab käesolevas vaidluses otsuse, millega jäeti kaudselt rahuldamata tema taotlus esialgse otsuse tegemiseks tema pensioniõiguste arvutamise teatavate kindlate ja muutumatute tegurite kohta. Nimetatud pool on seisukohal, et tema taotluse kaudne rahuldamata jätmine kujutab endast personalieeskirjades ette nähtud meetmete vastuvõtmata jätmist ning on seega huve kahjustav akt personalieeskirjade artikli 90 tähenduses.

Hageja vaidlustab seoses oma pensioni arvutamisel arvesse võetavate teguritega ka komisjoni praktika, mis seisneb selles, et muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti f kohaldamisalasse kuuluva ajutise teenistuja üleviimisel teise Euroopa Liidu ametisse sõlmitakse uus, eelmisest eraldiseisev leping, mis näitab, et selle teenistuja karjäär ei ole järjepidev, ja millega kaasneb seega personalieeskirjadest tulenevate uute normide kohaldamine tema vanaduspensionile.