3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/59


3. veeburaril 2017 esitatud hagi – Schmid versus EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Kohtuasi T-72/17)

(2017/C 104/83)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (esindaja: advokaat B. Kuchar)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise kaubamärgi „Steirisches Kürbiskernöl“ registreering – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 900 100

Menetlus EUIPOs: tühistamismenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 7. detsembri 2016. aasta otsus asjas R 1768/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsus ja tühistada Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 900 100 kõikide kaupade osas;

teise võimalusena

tühistada vaidlustatud otsus, tõendite puudumise tõttu kaubamärgi nr 900 100 tegeliku kasutamise kohta ja saata asi tagasi EUIPO-le uue otsuse tegemiseks;

igal juhul mõista kaubamärgi omanikult välja hageja kulud EUIPO apellatsioonikoja menetluses ja kohtumenetluses.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 55 lõike 1 rikkumine.