27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/16


24. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Lotte versus EUIPO – Nestlé Schöller (Koaalat kujutav kujutismärk)

(Kohtuasi T-41/17)

(2017/C 095/25)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Jaapan) (esindaja: advokaat M. Knitter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk (Koaalat kujutav kujutismärk) – registreerimistaotlus nr 6 158 463

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 28. oktoobri 2016. aasta otsus asjas R 250/2016-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta vastulause tervikuna rahuldamata;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 rikkumine;

määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 3 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.