18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/29


Üldkohtu 6. veebruari 2019. aasta otsus – TN versus ENISA

(Kohtuasi T-461/17) (1)

((Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Töölevõtmine - Teade vaba ametikoha kohta - Üksuse juhataja ametikoht - Reservnimekirja kandmine - Tööpakkumise vastuvõtmine - Tööpakkumise tagasivõtmine - Vastutuse tekkimise tingimused - Iseloomuomadused - Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 12 - Ilmne hindamisviga - Isikuandmete töötlemine - Õigus olla ära kuulatud - Vastutus))

(2019/C 103/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: TN (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: A. Ryan, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

ELTL artikli 240 alusel esitatud nõue, milles palutakse esiteks tühistada 25. novembri 2016. aasta otsus, millega ENISA võttis tagasi hagejale tehtud tööpakkumise haldusteenuste üksuse juhataja ametikohale, ja 20. aprilli 2017. aasta otsus, millega tema kaebus rahuldamata jäeti, ning teiseks mõista ENISA-lt välja varaline ja mittevaraline kahju, mis hagejal eelkõige nimetatud tööpakkumise ebaseadusliku tagasivõtmisega väidetavalt tekkis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja TN-ilt.


(1)  ELT C 347, 16.10.2017.