26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/19


22. detsembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

(Kohtuasi C-719/17)

(2018/C 112/26)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Z. Malůšková ja G. Wils)

Kostja: Tšehhi Vabariik

Hageja nõuded

1.

Tuvastada, et kuna Tšehhi Vabariik ei ole korrapäraselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant avaldanud nende taotlejate arvu, keda saab kiiresti tema territooriumile ümber paigutada, siis on ta rikkunud oma kohustusi, mis tulenevad nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1523, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks, (1) artikli 5 lõikest 2 ning nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks, (2) artikli 5 lõikest 2, ja seega teisi ümberpaigutamisega seotud kohustusi, mis on kehtestatud nende kahe nõukogu otsuse artikli 5 lõigetes 4-11.

2.

Mõista kohtukulud välja Tšehhi Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu võttis septembris 2015 vastu hädaolukorras ümberpaigutamise esialgse programmi kahes otsuses, nimelt otsusega (EL) 2015/1523 ja otsusega (EL) 2015/1601, mille alusel liikmesriigid võtsid ülesandeks paigutada Itaaliast ja Kreekast ümber inimesed, kes selgelt vajavad rahvusvahelist kaitset.

Nõukogu otsustega kehtestatakse liikmesriikidele kohustus pakkuda iga kolme kuu tagant kohti ümberpaigutamiseks, selleks et tagada kiire ja nõuetekohane ümberpaigutamismenetlus. Kuigi peaaegu kõik riigid osalesid ümberpaigutamises ja võtsid endale kohustusi selles valdkonnas, ei ole Tšehhi Vabariik alates augustist 2016 läbi viinud ühtegi ümberpaigutamist ega ole nüüdseks rohkem kui aasta vältel pakkunud uusi kohti.

Komisjon alustas 26. juulil 2017 Tšehhi Vabariigi vastu liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust.

Tšehhi Vabariigi vastust ei loetud rahuldavaks ning komisjon otsustas seetõttu alustada menetluse teist etappi, esitades nimelt 26. juulil 2017 põhjendatud seisukoha.

Vastust teisele seisukohale ei loetud rahuldavaks ning komisjon otsustas seetõttu esitada Tšehhi Vabariigi vastu Euroopa Liidu Kohtule hagi ümberpaigutamisega seotud kohustuste täitmata jätmise tõttu.


(1)  ELT 2015 L 239, lk 146.

(2)  ELT 2015 L 248, lk 80.