29.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Den Haag (Madalmaad) 6. novembril 2017 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Tronex BV

(Kohtuasi C-624/17)

(2018/C 032/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof Den Haag

Menetlusosaline põhikohtuasjas

Tronex BV

Eelotsuse küsimused

1.

1.

Kas jaemüüjat, kes tarnijaga sõlmitud lepingule tuginedes tagastab talle tarbija poolt tagastatud või tema kaubavalikus ebavajalikuks muutunud eseme tarnijale (st importijale, hulgimüüjale, turustajale, tootjale või muule isikule, kellelt ta eseme soetas), tuleb pidada valdajaks, kes eseme direktiivi 2008/98 (1) artikli 3 punkti 1 tähenduses ära viskab?

2.

Kas küsimusele 1.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on kergesti kõrvaldatav puudus või defekt?

3.

Kas küsimusele 1.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on sedavõrd tõsine puudus või sellise ulatusega defekt, et ese ei sobi enam kasutamiseks oma algsel eesmärgil või ei ole enam sellel eesmärgil kasutatav?

2.

1.

Kas jaemüüjat või tarnijat, kes müüb tarbija poolt tagastatud või tema kaubavalikus ebavajalikuks muutunud eseme edasi (tootmisest maha võetud kauba) kokkuostjale, tuleb pidada valdajaks, kes eseme direktiivi 2008/98 artikli 3 punkti 1 tähenduses ära viskab?

2.

Kas küsimusele 2.1 vastates on oluline, kui suur on ostuhind, mille maksab kokkuostja jaemüüjale või tarnijale?

3.

Kas küsimusele 2.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on kergesti kõrvaldatav puudus või defekt?

4.

Kas küsimusele 2.1 vastates on oluline, kas tegemist on esemega, millel on sedavõrd tõsine puudus või sellise ulatusega defekt, et ese ei sobi enam kasutamiseks oma algsel eesmärgil või ei ole enam sellel eesmärgil kasutatav?

3.

1.

Kas kokkuostjat, kes müüb jaemüüjatelt või tarnijatelt kokku ostetud suure kaubapartii, mis koosneb tarbijate poolt tagastatud või ebavajalikuks muutunud esemetest, (välismaal asuvale) kolmandale isikule, tuleb pidada valdajaks, kes kaubapartii direktiivi 2008/98 artikli 3 punkti 1 tähenduses ära viskab?

2.

Kas küsimusele 3.1 vastates on oluline, kui suur on ostuhind, mille maksab kolmas isik kokkuostjale?

3.

Kas küsimusele 3.1 vastates on oluline, kas kaubapartii sisaldab ka kaupu, millel on kergesti kõrvaldatav puudus või defekt?

4.

Kas küsimusele 3.1 vastates on oluline, kas kaubapartii sisaldab ka kaupu, millel on sedavõrd tõsine puudus või sellise ulatusega defekt, et asjaomane ese ei sobi enam kasutamiseks oma algsel eesmärgil või ei ole enam sellel eesmärgil kasutatav?

5.

Kas küsimusele 3.3 või küsimusele 3.4 vastates on oluline, kui suure osa moodustavad defektsed kaubad kolmandale isikule edasi müüdud kaupade koguhulgast? Kui jah, siis milline protsendimäär on otsustav?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).