18.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 437/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. septembril 2017 – Finanzamt Goslar versus baumgarten sports & more GmbH

(Kohtuasi C-548/17)

(2017/C 437/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Finanzamt Goslar

Vastustaja kassatsioonimenetluses: baumgarten sports & more GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas võttes arvesse maksukohustuslase ülesannet tegutseda maksukogujana riigikassa huvides, tuleb nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (1), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 63 kitsendavalt tõlgendada nii, et teenuse eest saadav tasu peab olema

a)

sissenõutav või

b)

vähemalt tingimusteta võlgnetav?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt, siis kas maksukohustuslane peab maksma tema osutatud teenuse eest võlgnetava maksusumma omavahendite arvelt ära juba kaks aastat varem, kui ta saab ise teenuse eest tasu (osaliselt) kätte alles kaks aastat pärast maksustatava teokoosseisu tekkimist?

3.

Kui teisele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas liikmesriigid võivad nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 90 lõikega 2 antud pädevust kasutades lähtuda maksusumma korrigeerimisest nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 90 lõike 1 alusel juba maksu sissenõutavaks muutumise maksustamisperioodil, kui maksukohustuslane saab tasu kätte alles kaks aastat pärast maksustatava teokoosseisu tekkimist, sest nõue ei ole veel sissenõutavaks muutunud?


(1)  ELT L 347, lk 1.