18.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 309/31


Rami Makhlouf’i 31. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 18. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-410/16: Rami Makhlouf versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Rami Makhlouf (esindaja: advokaat E. Ruchat)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tunnistada käesolev apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

ja sellest tulenevalt:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 18. mai 2017. aasta otsus kohtuasjas T-410/16: Rami Makhlouf vs. Euroopa Liidu Nõukogu, ECLI:EU:T:2017:349;

ja

teha uus otsus, millega:

tühistatakse 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850 (1) ja selle rakendusaktid apellanti puudutavas osas;

mõistetakse käesoleva menetluse kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Esimese väite kohaselt on rikutud õigusnormi seetõttu, et Üldkohus jättis tähelepanuta apellandi õiguse olla ära kuulatud enne uute piiravate meetmete vastuvõtmist, nagu see on ette nähtud põhiõiguste harta artiklis 41.

Teise väite kohaselt on rikutud õigusnormi faktiliste asjaolude moonutamise tõttu, sest Üldkohus jättis tähelepanuta artiklid, mis apellant oma tühistamishagi põhjendamiseks esitas, et tõendada, et ta ei toeta Süürias kehtivat režiimi.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud õigusnormi seetõttu, et Üldkohus ei pidanud õigusvastaseks otsuse 2013/255/ÜVJP (2) punkte 27 ja 28, mille kohaselt kuulumine Al-Assadi või Makhloufi perekonda on eraldi kriteerium, mis õigustab sanktsiooni kehtestamist, pöörates samas ka ümber tõendamiskoormise.

Neljanda väite kohaselt on rikutud õigusnormi ja esitatud puudulikud põhjendused, kuna Üldkohus otsustas, et „olulise ettevõtja“ mõiste oli piisavalt täpne, et arvata apellant nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ja kuna ta ei põhjendanud, miks oli tema hinnanul apellandil võimalik avaldada teatud mõju Süürias režiimile.


(1)  Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2016, L 141, lk 125).

(2)  Otsus 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013, L 147, lk 14).