9.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 27. juunil 2017 – Stefano Liberato versus Luminita Luisa Grigorescu

(Kohtuasi C-386/17)

(2017/C 338/03)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Stefano Liberato

Vastustaja: Luminita Luisa Grigorescu

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 2201/2003 (1) artikli 19 lõigetes 2 ja 3 sätestatud, pooleliolevaid kohtuasju reguleerivate eeskirjade rikkumine mõjutab ainult kohtualluvuse kindlaksmääramist – mille tulemusena kohaldatakse määruse nr 2201/2003 artiklit 24 – või võib see vastupidi kujutada endast põhjust, mis takistab liikmesriigis, mille kohtu poole pöörduti varem, tunnustamast kohtuotsust, mis on tehtud liikmesriigis, mille kohtu poole pöörduti hiljem, ning seda menetlusõigusliku avaliku korraga seotud põhjustel, võttes arvesse et määruse (EÜ) nr 2201/2003 artiklis 24 on viidatud ainult artiklites 3–14 toodud kohtualluvuse eeskirjadele, mitte järgnevale artiklile 19?

2.

Kas määruse nr 2201/2003 artikli 19 tõlgendus, mille kohaselt kujutab see endast ainult kohtualluvuse kindlaksmääramise kriteeriumi, on vastuolus Euroopa Liidu õiguse mõistega „pooleliolevad kohtuasjad“ ning selle menetlusõigusliku avalikku korra normi otstarbe ja eesmärgiga, millega püütakse kehtestada eeskirjade kogum, millest ei saa teha erandit, et tagada niisuguse ühise ala loomine, mida iseloomustab liikmesriikidevaheline usaldus ja menetluslik lojaalsus ning milles saab valitseda kohtuotsuste automaatne tunnustamine ja vaba liikumine?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/6, lk 243).