13.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/26


Slavcho Asenov Todorovi 12. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 14. märtsi 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-839/16: Todorov versus Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Apellant: Slavcho Asenov Todorov (esindaja: advokaat K. Mladenova)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Kohus (kümnes koda) asus 7. septembri 2017. aasta määruses seisukohale, et apellatsioonkaebus on ilmselgelt vastuvõetamatu.