8.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 6. veebruaril 2017 – Oftalma Hospital Srl versus C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Kohtuasi C-65/17)

(2017/C 144/33)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Oftalma Hospital Srl

Vastustajad: C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ (1) artiklit 9, mis näeb ette, et lepingud, mille objektiks on I B lisas loetletud teenused, sõlmitakse kooskõlas artiklitega 14 ja 16, tuleb tõlgendada nii, et neile lepingutele kehtivad siiski sellised põhimõtted nagu asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse, võrdse kohtlemise ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu, läbipaistvuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõte, mis on ette nähtud [EÜ] artiklites 43, 49 ja 86?

2.

Kui esimese küsimuse vastus on jaatav, siis kas direktiivi 92/50/EMÜ artiklit 27, mis näeb ette, et läbirääkimistega menetluse korral ei tohi nende taotlejate arv, kellega läbirääkimisi alustatakse, olla väiksem kui kolm, tingimusel et sobivaid kandidaate on piisavalt, tuleb tõlgendada nii, et see kehtib ka hankelepingute kohta, mille esemeks on direktiivi I B lisas loetletud teenused?

3.

Kas direktiivi 92/50/EMÜ artikkel 27, mis näeb ette, et läbirääkimistega menetluse korral ei tohi nende kandidaatide arv, kellega läbirääkimisi alustatakse, olla väiksem kui kolm, tingimusel et sobivaid kandidaate on piisavalt, keelab kohaldada liikmesriigi õigusnorme, mis enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (2) vastuvõtmist sõlmitud hankelepingute korral, mille esemeks on direktiivi I B lisas loetletud teenused, ei taga läbirääkimistega menetluse korral avatust konkurentsile?


(1)  Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord (EÜT L 209, lk 1; ELT eriväljaanne 06/01, lk 322).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (EÜT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).