3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/36


Liam Jenkinsoni 25. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 9. novembri 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-602/15: Liam Jenkinson versus Euroopa välisteenistus, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Eulex Kosovo

(Kohtuasi C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Liam Jenkinson (esindajad: advokaadid N. de Montigny ja J.-N. Louis)

Teised menetlusosalised: Euroopa välisteenistus, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Eulex Kosovo

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 9. novembri 2016. aasta määrus kohtuajas T-602/15 osas, milles jäetakse tema esitatud hagi rahuldamata ja mõistetakse temalt välja kohtukulud;

teha kohtuasjas otsus;

mõista mõlema kohtuastme menetlusega seotud kohtukulud välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant ei ole nõus sellega, et Euroopa Liidu Üldkohus tunnistas end pädevaks lahendama vaid vaidlust, mis puudutab apellandi viimast allkirjastatud tähtajalist lepingut.

Isegi kui eeldada, et Üldkohtu põhjendused selle kohta on õiged, mis siiski nii ei ole, ei ole ta samuti nõus sellega, et Üldkohus ei võtnud seisukohta mitme taotluse suhtes, mille aluseks on vaidlusaluse lepingulise suhte lõppemine ja seega viimane tähtajaline leping. Nimelt ilmneb vaidlustatud kohtumääruse õigusvastasus lühikesest põhjendusest, mis on niivõrd napisõnaline, et ei võimalda mõista, kuidas sai Üldkohus kohtuasja sisulise analüüsita järeldada, et tal puudub pädevus, välja arvatud seoses viimast tähtajalist lepingut puudutava vaidlusega, ainuüksi vahekohtuklausli olemasolu alusel, vaatamata sellele, et apellant oli vaidlustanud selle klausli kehtivuse ja õiguspärasuse.

Veel vaidleb apellant vastu sellele, et arvesse ei võetud kõiki tema argumente, mis puudutavad viga, mille institutsioonid tegid seoses niisuguse õigusliku raamistiku puudumisega, mis pakub apellandile ja kõikidele liidu õigusriigimissioonide töötajatele tagatisi, et austatakse tema kõige põhilisemaid sotsiaalõigusi, mille hulka kuuluvad õigus pöörduda kohtusse ja õigus õiglasele menetlusele.

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks väidab apellant seetõttu, et Euroopa Liidu Üldkohus on rikkunud:

Euroopa õigust, mis on kohaldatav lepingutega seotud vaidluste suhtes kohaldatava seaduse kindlaksmääramise korral;

Belgia tööõiguse sätteid;

ühenduse tasandil kehtestatud tähtajalise töö miinimumnõuded;

põhiõiguste hartas sätestatud õigusi;

põhjendamiskohustust;

keeldu teha otsus ultra petita.