20.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/24


Euroopa Kohtu esimese koja presidendi 13. veebruari 2019. aasta määrus (Conseil d’État eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS versus Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(kohtuasi C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Euroopa Kohtu esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 437, 18.12.2017.