16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/10


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV

(Kohtuasi C-132/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Teenuste osutamise vabadus - Direktiiv 2010/13/EL - Mõisted - Mõiste „audiovisuaalmeedia teenus“ - Kohaldamisala - YouTube’is olev videokanal uute sõiduautomudelite reklaamimiseks))

(2018/C 134/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Peugeot Deutschland GmbH

Kostja: Deutsche Umwelthilfe eV

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) artikli 1 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et mõiste „audiovisuaalmeedia teenus“ ei hõlma sellist videokanalit, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja kus internetikasutajad saavad vaadata uusi sõiduautomudeleid reklaamivaid lühivideoid, ega ühte neist videotest eraldivõetuna.


(1)  ELT C 213, 3.7.2017.