30.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 30/50


21. novembril 2016 esitatud hagi – Abes versus komisjon

(Kohtuasi T-813/16)

(2017/C 030/58)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portugal) (esindaja: advokaat N. Mimoso Ruiz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

lugeda käesolev tühistamishagi nõuetekohaselt esitatuks ja vastuvõetavaks ELTL artikli 263 tähenduses ja ELTL artikli 264 kohaldamise eesmärgil;

tühistada 9. augusti 2016. aasta otsus C (2016) 5054 ELTL artikli 263 tähenduses ja kohaselt osas, milles selles leitakse, et kaebuses kirjeldatud meede ei kujuta endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses;

tühistada 9. augusti 2016. aasta otsus C (2016) 5054 ELTL artikli 263 tähenduses ja kohaselt osas, milles selles leitakse, et kui kaebuses kirjeldatud meede peaks kujutama endast riigiabi, on see siseturuga kokkusobiv ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses;

mõista kohtukulud ja hageja menetluskulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et otsus ei ole põhjendatud. Hageja leiab, et otsus ei ole põhjendatud, sest selles on asutud seisukohale, et isegi kui meede peaks kujutama endast abi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses, on see kokkusobiv siseturuga ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses; see seisukoht ei ole aga põhjendatud.

2.

Teine väide, et on tehtud ilmselge hindamisviga. Hageja leiab, et otsuses on tehtud hindamisviga seoses abimeetme mõjuga konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele konkurentsile, sest põhjused, mille alusel komisjon väidab, et kõnealuse abimeetme mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele on puhthüpoteetiline või ainult eeldatav ning et isegi kui see mõju on olemas, ei saa see olla muud kui marginaalne, ei ole paikapidavad ning tingivad tegelikult analoogsete punktuaalsete abimeetmete levimise – ja seda mitte ainult Tomari kandis, vaid kogu riigis – koos sellega kaasnevate riigisiseseid ja teistest liikmesriikidest pärit investeeringuid pärssivate tagajärgedega.

3.

Kolmas väide, et on rikutud ELTL artikli 107 lõiget 1, sest komisjon i) ei analüüsinud vajaliku hoolsusega ja objektiivselt küsimust, kas asjaomane abi võib kahjustada liikmesriikidevahelist kaubandust; ii) ei võtnud arvesse seda, et ei ole olemas sellist lävi või protsendimäära, mille saavutamata jäämise korral võib asuda a priori seisukohale, et liikmesriikidevahelist kaubavahetust ei ole kahjustatud; iii) ei võtnud arvesse seda, et liikmesriikidevahelise kaubavahetuse kahjustamine ei sõltu osutatavate teenuste kohalikust või piirkondlikust laadist ega asjaomase tegevuse tähtsusest; iv) ei rõhutanud piisavalt seda, et kui riigi antud abi tugevdab ühe ettevõtte positsiooni võrreldes konkureerivate ettevõtetega, tuleb asuda seisukohale, et abisaajast ettevõttega konkureerivate ettevõtete puhul kehtivad asjaomases riigis uute investeeringute finantseerimisel ebasoodsamad tingimused.