16.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 14/50


8. novembril 2016 esitatud hagi – InvoiceAuction B2B versus EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Kohtuasi T-789/16)

(2017/C 014/60)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurt, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Jonas)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „INVOICE AUCTION“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 13 821 095

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 3. augusti 2016. aasta otsus asjas R 2201/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.