9.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 6/39


25. oktoobril 2016 esitatud hagi – La Quadrature du Net jt versus komisjon

(Kohtuasi T-738/16)

(2017/C 006/49)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: La Quadrature du Net (Pariis, Prantsusmaa), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (esindaja: advokaat H. Roy)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada, et komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1250 on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8 ja 47;

see otsus tühistada.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „harta“) Ameerika Ühendriikide õigusnormidega lubatud üldist laadi andmete kogumise tõttu. Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (edaspidi „vaidlustatud otsus“) rikub seda hartat, kuna selles ei järeldata, et Ühendriikide õigusnormid kahjustavad muu hulgas harta artikliga 7 kaitstava põhiõiguse eraelu puutumatusele sisu.

2.

Teine väide, et rikutud on hartat seetõttu, et vaidlustatud otsuses tuvastati vääralt, et ELi-USA andmekaitseraamistik tagab põhiõiguste kaitse sisuliselt samal tasemel, mis on tagatud liidu sees, hoolimata nõude puudumisest, et Ühendriikide õigusnormidega lubatud tegevus piirduks hädavajalikuga.

3.

Kolmas väide, et rikutud on hartat seetõttu, et vaidlustatud otsuses ei ole võetud arvesse, et Ühendriikide õigusnormid ei näe ette tõhusaid õiguskaitsevahendeid ning olenemata sellest on selles järeldatud, et eespool viidatud kaitse tase on võrdne.

4.

Neljas väide, et rikutud on hartat seetõttu, et vaidlustatud otsuses on ilmselgelt vääralt asutud seisukohale, et ELi-USA andmekaitseraamistik tagab samaväärse kaitsetaseme liidus tagatuga, hoolimata asjaolust, et Ühendriikide õigusnormidega ei nähta ette sõltumatut kontrolli.