28.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 441/31


7. oktoobril 2016 esitatud hagi – Pebagua versus komisjon

(Kohtuasi T-715/16)

(2016/C 441/36)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Hispaania) (esindaja: advokaat A. J. Uceda Sosa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud rakendusmäärus;

teise võimalusena tühistada liigi Procambarus clarkii lisamine selle määrusega heakskiidetud nimekirja ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/1141, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 (ELT 2016, L 189, lk 4), peale.

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et seoses liigiga Procambarus clarkii ei ole täidetud määruses nr 1143/2014 artiklis 4 ettenähtud tingimused ning ei ole läbi viidud riskihindamist selle määruse artikli 5 lõike 1 kohaselt.