31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/56


13. septembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

(Kohtuasi T-648/16)

(2016/C 402/66)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Türgi) (esindaja: advokaat T. Tsenova)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaaria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „BOBO cornet“ sisaldav kujutismärk – registreerimistaotlus nr 12 299 343

Menetlus EUIPO-s: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. juuli 2016. aasta otsus asjas R 906/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 75 ja artikli 76 lõike 1 rikkumine.