31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/49


26. augustil 2016 esitatud hagi – Epsilon International versus komisjon

(Kohtuasi T-477/16)

(2016/C 402/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Epsilon International SA (Marousi, Kreeka) (esindaja: advokaadid D. Bogaert ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

1.

ELTL artikli 272 alusel:

tunnistada, et Euroopa Komisjoni poolt Epsilonile toetuslepingute BRISEIDE, i-SCOPE and SMART-ISLANDS alusel makstud summad on toetuskõlblikud ning et Epsilon ei teinud nende lepingute täitmisel süsteemseid vigu;

tunnistada, et komisjoni nõue hüvitada BRISEIDE lepingu alusel makstud summad on täiesti põhjendamatu ning et neid summasid ei peaks Euroopa Komisjonile tagasi maksma;

tunnistada, et Euroopa Komisjoni otsused peatada maksed seoses toetuslepingutega i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ja c-SPACE on põhjendamatud;

mõista komisjonilt välja summad, mida Epsilon tasus täiendavate finantsauditite eest, et lükata ümber ekslikke järeldusi, mida olid teinud komisjoni volitatud auditoorid, ja hüvitada Epsilonile tekitatud mittevaraline kahju, mis on esialgu hinnates ex aequo et bono10 000 eurot.

2.

ELTL artikli 263 alusel tühistada Euroopa Komisjoni 17. juuni 2016. aasta otsus (ref. Ares (2016)2835215) registreerida Epsilon varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis (Early Detection and Exclusion System, EDES).

Väited ja peamised argumendid

Epsilon toob ELTL artikli 272 alusel esitatud hagi põhjenduseks esile, et audiitorite tehtud järeldused, mille Euroopa Komisjon heaks kiitis ja mis puudutavad deklareeritud personalikulu projektide BRISEIDE, SMART-ISLANDS ja i-SCOPE täitmiseks, on ekslikud. Epsilon väidab täpsemalt, et seoses ajaarvestussüsteemi, kasulike töötundide arvu, tunnimäära arvutamise, omanike töö eest arve puudumisega ning seoses asjaoluga, et sisekonsultantidega sõlmitud lepingud ei olnud maksuametis registreeritud, ei toimunud ühtegi rikkumist. Igal juhul ei saa nende lepingute täitmisega seotud väikseid vigu pidada süsteemseteks vigadeks.

Epsilon vaidlustab komisjoni otsused peatada maksed EL rahastatud projektide i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ja c-SPACE elluviimiseks ning leiab, et neil otsustel ei ole õiguslikku alust.

Epsilon palub mõista välja rahaline hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, mis Epsilonile komisjoni otsustega tekitati.

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagi põhjenduseks palub Epsilon Üldkohtul tühistada komisjoni otsus registreerida Epsilon varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis (Early Detection and Exclusion System database, EDES) seetõttu, et väidetavalt on tegemist võimalike süsteemsete vigadega eespool nimetatud projektide elluviimisel. Hageja on arvamusel, et see otsus rikub proportsionaalse ja kaitseõiguste põhimõtet.