17.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 175/27


22. märtsil 2016 esitatud hagi – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Kohtuasi T-123/16)

(2016/C 175/31)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled:

Hageja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (esindaja: Barrister A. Norris)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellatsioonikoja menetluse teine pool: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Hageja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liitu nimetava sõnamärgi „Burlington” rahvusvaheline registreering – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 982 020

Menetlus EUIPO–s: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsus asjas R 1635/2013-4

Nõuded:

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja lükata vastulause esemeks olev kaubamärk tagasi kõikide vaidlusaluste kaupade suhtes;

mõista hagejal käesolevas menetluses tekkinud kohtukulud välja kostjalt.

Väide:

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5, artikli 8 lõike 4 ja artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.