18.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 121/33


Üldkohtu presidendi 16. veebruari 2017. aasta määrus – Gollnisch versus parlament

(Kohtuasi T-624/16 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Euroopa Parlamendi liige - Parlamendiliikmele assisteerimisega seotud kulude hüvitamiseks makstud summade sissenõudmine tasaarvestamise teel - Täitmise peatamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine))

(2017/C 121/48)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat N. Fakiroff)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: G. Corstens ja S. Alonso de León)

Ese

ELTL artiklite 278 ja 279 alusel esitatud hagi, milles palutakse peatada Euroopa Parlamendi peasekretäri 1. juuli 2016. aasta otsuse, mis käsitleb hagejalt 275 984,23 euro sissenõudmist, ja pärast seda otsust tehtud 5. juuli 2016. aasta võlateate 2016-916 täitmine ning finantsküsimuste peadirektoraadi peadirektori poolt 6. juulil 2016 nende aktide teatavakstegemine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.