21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/42


Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Martín Osete versus EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE jt)

(Liidetud kohtuasjad T-427/16–T-429/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgid AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ja AN IDEAL HUSBAND - Kaubamärkide tegelikult kasutusele võtmata jätmine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a - Kaubamärgi kasutusele võtmata jätmiseks mõjuva põhjuse puudumine))

(2017/C 277/62)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Isabel Martín Osete (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat V. Wellens)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Danielle Rey (Toulouse, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Wallaert ja J. Cockain-Barere)

Ese

Hagid EUIPO teise apellatsioonikoja 21. aprilli 2016. aasta otsuste (asjad R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 ja R 1526/2015-2) peale, mis käsitlevad D. Rey ja I. Martín Osete vahelisi tühistamismenetlusi.

Resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Isabel Martín Osetelt.


(1)  ELT C 343, 19.9.2016.