18.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 121/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 19. detsembril 2016 – Finmeccanica SpA versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Kohtuasi C-656/16)

(2017/C 121/15)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Finmeccanica SpA

Vastustaja: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta (1) artikli 5 lõike 4 teise lõigu nõuetekohase kohaldamisega ja õiguspärase ootuse kaitse, proportsionaalsuse ja mõistlikkuse põhimõtete ning diskrimineerimise keelu põhimõtte nõuetekohase kohaldamisega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid nagu on sätestatud 24. veebruari 1998. aasta seadusandliku dekreedi nr 58 finantsvahenduse alaste normide konsolideeritud redaktsioon, mis vastab 6. veebruari 1996. aasta seaduse nr 52 artiklitele 8 ja 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) hilisemate muudatustega arvestava redaktsiooni artikli 106 lõike 3 punkti d alapunktis 2 ning äriühingute ja väärtpaberiturgude riikliku järelevalveameti (Consob) 14. mai 1999. aasta otsuse nr 11971 24. veebruari 1998. aasta seadusandliku dekreedi nr 58 rakendusmääruse emitente puudutava korra kohta (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti) hilisemate muudatustega arvestava redaktsiooni artiklis 47-octies, osas, kus need sätted lubavad Consobil eelviidatud artiklis 106 ette nähtud ülevõtmispakkumist suurendada juhul, kui on sõlmitud „sobing ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevate isikute ja ühe või mitme müüja vahel“, täpsustamata, milline konkreetne tegevus endast sellist sobingut kujutab, ning seega määramata selgelt kindlaks asjaolusid ja kriteeriume, mille puhul on Consobil lubatud ülevõtmispakkumise hinda tõsta?


(1)  ELT L 142, lk 12.