16.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 14/28


Euroopa Komisjoni 16. novembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. septembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-386/14: Fih Holding ja Fih Erhvervsbank versus komisjon

(Kohtuasi C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, K. Blanck-Putz ja A. Bouchagiar)

Teised menetlusosalised: FIH Holding A/S ja FIH Erhvervsbank A/S

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (kuues koda) 15. septembri 2016. aasta otsus kohtuasjas T-386/14: Fih Holding ja Fih Erhvervsbank vs. komisjon, millest teavitati komisjoni 16. septembril 2016;

teha ise otsus esimeses kohtuastmes esitatud hagi osas ning jätta hagiavaldus rahuldamata, kuna see on õiguslikult põhjendamata; ning

mõista kohtukulud välja teistelt menetlusosalistelt, kes on esimese kohtuastme hagejad.

Teise võimalusena palub apellant Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (kuues koda) 15. septembri 2016. aasta otsus kohtuasjas T-386/14: Fih Holding ja Fih Erhvervsbank vs. komisjon, millest teavitati komisjoni 16. septembril 2016; ja

saata asi tagasi Üldkohtule esimeses kohtuastmes esitatud teise väite osas uueks arutamiseks; ning

otsustada kohtukulude kandmine esimeses kohtuastmes ja apellatsiooniastmes edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on rikkunud õigusnormi, kui leidis, et komisjoni oleks pidanud 2012. aasta meetmete puhul riigiabi olemasolu tuvastamiseks kohaldama turumajandusliku võlausaldaja kriteeriumi seoses kuludega, mis oleks Taani jaoks kaasnenud, kui viimane ei oleks neid meetmeid võtnud. Üldkohtu sellise järelduse puhul on tegemist õigusliku veaga, kuna kõnealused kulud on varem Taani poolt FIH-ile antud riigiabi otsene tagajärg, ning Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast nähtub selgelt, et komisjon ei saa selliseid kulusid arvesse võtta, kui ta käsitleb küsimust, kas liikmesriik on tegutsenud samamoodi nagu oleks tegutsenud turumajanduslik ettevõtja.