23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 14. novembril 2016 – Air Berlin plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Kohtuasi C-573/16)

(2017/C 022/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division) (kõrgem kohus, kaubandusasjade koda, Ühendkuningriik)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Air Berlin plc

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi poolt eespool selgitatud asjaoludel aktsiate võõrandamise eest 1,5 %-se riigilõivu sissenõudmine, mida on kirjeldatud eespool, on vastuolus järgmiste õigusnormidega:

1)

esimese direktiivi artikkel 10 või 11 (1);

2)

teise direktiivi artikkel 4 või 5 (2) või

3)

EÜ asutamislepingu artikkel 12, 43, 48, 49 või 56?

2.

Kas vastus esimesele küsimusele erineb juhul, kui aktsiate liitmine kliiringuteenuse süsteemiga oli vajalik, et hõlbustada kõnealuse äriühingu aktsiate noteerimist selle liikmesriigi või mõne muu liikmesriigi börsil?

3.

Kas vastus esimesele või teisele küsimusele erineb juhul, kui liikmesriigi õigus võimaldas kliiringuteenuse pakkujal maksuhalduri nõusolekul valida, et aktsiate liitmisel kliiringuteenuse süsteemi ei tule riigilõivu tasuda, kuid selle asemel tuleb igalt järgnevalt kliiringuteenuse süsteemis toimuvalt aktsiamüügilt tasuda SDRTd (0,5 % müügitasust)?

4.

Neljas küsimus. Kas vastus kolmandale küsimusele erineb juhul, kui asjaomase äriühingu valitud tehingute struktuuri tõttu ei ole võimalik valikuõigusest kasu saada?


(1)  Nõukogu 17. juuli 1969. aasta direktiiv kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (EÜT L 249, lk 25; ELT eriväljaanne 09/01, lk 11)

(2)  Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/7/EÜ, kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (ELT L 46, lk 1).