23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 16. septembril 2016 – AZ versus Minister Finansów

(Kohtuasi C-499/16)

(2017/C 022/03)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: AZ

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas valikpagaritoodete ja kookide suhtes kohaldatava käibemaksumäära diferentseerimine üksnes kriteeriumi „minimaalse säilimisaja tähtpäev“ ja/või „tarvitamise tähtpäev“ alusel, nagu on ette nähtud 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, nr 177, punkt 1054, muudatustega) artikli 41 lõikes 2 koosmõjus lisa 3 punktiga 32, on vastuolus käibemaksuga neutraalse maksustamise põhimõttega ja nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 98 lõigetes 1 ja 2 viidatud kaupade erineva käsitlemise keeluga (1)?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.